Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je
FILMCREW PRODUCTION s.r.o. IČO 29060460 se sídlem Bachova 1592/4, Praha 4, 149 00 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Milešovská 4, Praha 3, 130 00
email: info@filmcrew.cz
telefon: +420 777 336 762
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická
osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje,
které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro
plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména
pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst.
1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k
objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou
vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je
nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí
osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve
smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný
souhlas.