Všeobecné smluvní podmínky FILMCREW PRODUCTION s.r.o. („FilmCrew“).

Pronajímatelem je společnost FILMCREW PRODUCTION, s.r.o., IČ 29060460, se sídlem
Bubenská 1, Praha 7, 170 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, sp. zn. C 200194 (dále jen „FilmCrew“).
Nájemcem je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s FilmCrew nebo s ním jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou
činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem
dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá
osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či
při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet
podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí
větou v rámci své podnikatelské činnosti.
Nájemce podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP.
I.
Předmět nájmu
Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nebo výhradním pronajímatelem všech
pronajímaných věcí uvedených na www.filmcrew.cz
II.
1. Smlouvou o nájmu věci se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání
movité věci a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné dle platného ceníku na
webu www.filmcrew.cz.
2. Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady předmětu nájmu, které
by mohly být překážkou nájmu.
III.
1. Nájemní smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká odesláním objednávky
prostřednictvím objednávkového systému. Uzavření smlouvy pronajímatel neprodleně potvrdí
nájemci informativním e-mailem. Smlouva se sjednává na dobu určitou specifikovanou ve
smlouvě o nájmu.
2. Smluvní strany jsou oprávněny nájemní smlouvu vypovědět z důvodu hrubého porušení
smluvních povinností druhou smluvní stranou.
IV.
Nájemné a kauce
1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné podle ceníku na webu www.filmcrew.cz za
každý den trvání nájmu, není-li stanoveno jinak dodatkem k nájemní smlouvě.
2. Nájemce je povinen v den vyzvednutí předmětu nájmu složit pronajímateli zálohu (kauci) ve
výši domluvené smluvními stranami pro pokrytí případných vzniklých škod zaviněných
nájemcem. Je vypočítána pronajímatelem na základě hodnoty objednaného zboží (až do její
výše), předchozí spolupráce, referencí nájemce a jeho právního statusu (freelancer / osvč / s.r.o.
/ a.s.). Kauce je použita jako záloha pro uskutečněné plnění za předmětné období a jako částečná
protihodnota zapůjčené techniky. Po navrácení předmětu nájmu se vrací zbylá část kauce
odečtením od hodnoty nájemného, pokud ji převyšuje. V případě škody je využita na uhrazení do
plné výše případných nákladů na opravu předmětu nájmu.
V.
Povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v dohodnutý den a hodinu, podle platné
objednávky učiněné prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.filmcrew.cz.
2. Pronajímatel se při předání předmětu nájmu nájemci přesvědčí, že předmět nájmu je
způsobilý k obvyklému užívání.
3. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené neodbornou manipulací a jiným
zacházením s předmětem nájmu.
VI.
Povinnosti nájemce
1. Nájemce není oprávněn poskytnout předmět nájmu k užívání třetí osobě a není oprávněn jej
dále pronajmout.
2. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu
nelze použít jako zástavu.
3. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu mimo území ČR pouze s předchozím písemným
souhlasem pronajímatele.
4. Nájemce převzetím předmětu nájmu souhlasí s tím, že za škody způsobené předmětem nájmu
během doby nájmu neodpovídá pronajímatel. Nájemce přebírá odpovědnost za možné následky
spojené s neodbornou manipulací a jiným zacházením s předmětem nájmu.
5. Nájemce je srozuměn se skutečností, že pronajímatel neodpovídá za data uložená na
záznamových zařízeních. Pronajímatel dále neodpovídá za škody a náklady vzniklé chybou nebo
poruchou předmětu nájmu. Nájemci je proto doporučeno data dostatečně a včas zálohovat, aby
předešel riziku vzniku výše uvedených škod.
6. Nájemce se zavazuje, že v případě poškození předmětu nájmu tento navrátí ve stavu, který
není v rozporu s reklamačními podmínkami výrobce předmětu nájmu. V opačném případě se
nájemce zavazuje uhradit cenu nevyreklamovatelného předmětu nájmu v její plné výši.
7. Po uplynutí doby nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v sídle
pronajímatele či jiném dohodnutém místě, nejpozději však v den a hodinu uvedené
v objednávce. Nájemce se zavazuje předat předmět nájmu ve stejném stavu, s přihlédnutím k
obvyklému opotřebení, jako při převzetí předmětu nájmu od pronajímatele. Nájemce je povinen
pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru obvyklou.
8. V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen nadále hradit
sjednané denní nájemné. Dále je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši
20% sjednaného denního nájemného a to za každý den prodlení.
9. Nájemce odpovídá od okamžiku převzetí předmětu nájmu od pronajímatele za případné
škody, zničení a odcizení předmětu nájmu, a to až do doby vrácení předmětu nájmu
pronajímateli.
10. Nájemce je povinen oznámit jakoukoliv vyskytnuvší se vadu předmětu nájmu neprodleně
pronajímateli. Na později reklamované vady nebude brán zřetel a nebude rovněž možné
nárokovat slevy z nájemného.
11. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel neodpovídá za případné škody způsobené nájemci
nedostatečným nabitím baterií předmětu nájmu.
12. Pronajímatel dále neodpovídá za škody způsobené nájemci v důsledku nefunkčnosti
dodaných datových kabelů, neboť tyto si má nájemce povinnost překontrolovat při převzetí
předmětu nájmu od pronajímatele dle čl. VII těchto Všeobecných smluvních podmínek.
13. Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození předmětu nájmu, které má za následek
nefunkčnost předmětu nájmu, je povinen pronajímateli uhradit peněžní částku ve výši
odpovídající účelně vynaloženým nákladům, které pronajímatel musí vynaložit pro uvedení
předmětu nájmu do původního stavu a dále ušlý zisk do maximální výše nájemného za dobu, po
kterou předmět nájmu nebyl v dispozici pronajímatele v souvislosti se škodnou událostí.

14. Uhrazením smluvních pokut a obdobných plnění podle těchto Všeobecných smluvních
podmínek není dotčeno právo pronajímatele na náhrady škody v plné výši.
VII.
1. Nájemce je povinen překontrolovat při převzetí stav, součásti a příslušenství předmětu nájmu.
V případě jakékoliv vady předmětu nájmu je tuto vadu povinen nájemce okamžitě při převzetí
pronajímateli namítnout. Při nedodržení této povinnosti ztrácí nájemce právo vadu předmětu
nájmu namítat, ledaže jde o vadu skrytou a při běžné kontrole nezjistitelnou. Vadou se myslí
zejména nefunkčnost předmětu nájmu nebo jeho nedostatečné či nadbytečné množství.
2. Nájemce prohlašuje, že souhlasí s vyzvednutím a vracením předmětu nájmu dle vyplněných
časů v objednávce. V dřívější době není možné zaručit dostupnost předmětu nájmu.
3. V případě zrušení nebo změny objednávky méně než 24 hodin před dohodnutým časem
vyzvednutí souhlasí nájemce s uhrazením storno poplatku ve výši jednodenního nájemného.
VIII.
Pojištění
1. Nájemci se doporučuje pojistit předmět nájmu před poškozením, zničením nebo škodou
způsobenou užíváním či selháním předmětu nájmu. Poškození, zničení či jiné škody na předmětu
nájmu, který nájemce proti takové události nepojistil, jej nezbavují povinnosti nahradit škodu
pronajímateli. Nájemce se dále zavazuje z poskytnutého pojistného plnění uspokojit nároky
pronajímatele.
IX.
Ručení objednatele
V případě, kdy je osoba objednatele (osoba uzavírající nájemní smlouvu s pronajímatelem)
odlišná od osoby, které je fakturováno nájemné, ručí objednatel pronajímateli za uhrazení
splatného nájemného, které ani po dodatečné písemné výzvě nebylo uhrazeno.
XI.
Závěrečná ustanovení
Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že
tato dohoda byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek.